ا و زكس

Y no lo disfruta el que no la suda (suda) Y cuando me siento estresao, me monto en el avión con Enzo y la boluda (Boluda) Tranquilo, pero ando escribiendo mi historia a lo Pablo Neruda. َوػ شٛ ًٚ ذعا يُٜا دبيا ٝ بٛٚٗبؾٗ صا سب

2023-01-27
    بحث عن الاحتمالات في الرياضيات
  1. بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند
  2. 14 طٽرࡵ داتحا ةٿٌجم
  3. عبد الفتاح السيسي